ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СУ. „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – ГР. ПРИМОРСКО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН СЪГЛАСНО ЧЛ.95,АЛ.1,Т.1 ОТ ЗПУО НА ДЕНКА СТАВРАКЕВА – 5. КЛАС