Вътрешните правила за организация на административното обслужване на СУ. „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско може да прочетете на посочения по-долу линк.

VYTREShNI_PRAVILA_ZA_ORGANIZACIIa_NA_ADMINISTRATIVNOTO_OBSLUZhVANE

  • Индикативен списък на услуги, представяни от организации, представящи обществени услуги

 

Издаване на удостоверение за завършено засължително предучилищно образование от  училище, извършващо задължително предучилищно образование .

редоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

Spisyk_priem5_1_5_5

/Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на диплома за средно образование .

spisyk_diplomi_5_6

/ Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

spisyk_validirane_5_14_5_15

/Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

Spisyk_dopuskane 5_7

/Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити .

spisyk_dopuskane 5_8

/Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

spisyk_sposobnosti5_16

/Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

spisyk_priznavane 5_17

/Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на дубликат документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи .

spisyk_dublikati 5_9 (1)

spisyk_dublikati 5_9

/ Предоставя се от СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Приморско/

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

spisyk_validirane SPK_5_11

Издаване на европейско проложение към дипломата за средно образование.

spisyk_ES_D_5_18

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.

spisyk_ES_SPK_5_12

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).